Jong! Activiteiten

Voor verwijzers

Oriëntatiefase

Cliënten/ouders en verwijzers kunnen per telefoon of email oriënterend contact opnemen met Jong!, met de vraag wat Jong! voor hen kan betekenen als zorgaanbieder. Er wordt dan geïnventariseerd of Jong! een passende begeleiding kan bieden voor de hulpvraag van de cliënt. Samen wordt dan afgestemd of er een afspraak voor een intakegesprek wordt gepland of dat wordt verwezen naar een collega instelling.

Een contra-indicatie voor begeleiding bij Jong! is onder andere een hoog risico op suïcidaliteit of forensische zorg.

 

Wachttijd voor intake en begeleiding

Jong! heeft geen wachttijden voor intake en begeleiding. Nadat de cliënt zich heeft aangemeld, via mail of telefoon, wordt er direct een afspraak voor intake gemaakt.

Jong! heeft naast face-to-face contact, ook contact met cliënten en ouders via email, what’s app of telefoon. Via de email en what’s app worden geen zorginhoudelijke zaken gedeeld, in verband met de privacy.

Aanmelding en intake

Jong! ontvangt de aanmeldingen in de meeste gevallen telefonisch of via email. Klik hier voor onze contactgegevens. Het doel van het intakegesprek is het in kaart brengen van de hulpvraag, bepalen van stappen tijdens begeleiding en dit bespreken met de cliënt/ouders. Tevens wordt de financieringsstroom besproken. Er vindt een klachteninventarisatie plaats, met als resultaat afspraken over de begeleiding die worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Indien cliënt akkoord gaat, wordt er direct een afspraak voor start begeleiding gemaakt.

 

Begeleidingstraject

Op basis van de informatie die wordt verkregen in de intake, zal er een begeleidingsplan worden opgesteld. Hierbij wordt de frequentie van begeleiding, het maximum aantal dagdelen/uren en de methode van begeleiding besproken met de cliënt/ouders en vastgelegd. De wensen van cliënt/ouders worden uitgevraagd en zijn leidend in het besluitvormingsproces. Tevens wordt het doel van de begeleiding en de verwachtingen van beide partijen besproken. Overeenstemming met de cliënt/ouders over bovenstaande zaken is noodzakelijk voor start van de begeleiding.

De begeleiding zal worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame hulpverleners met een opleiding in de zorg. Tevens zal bij alle begeleidingstrajecten minimaal een van de contactpersonen betrokken zijn. Rondom bereikbaarheid van de hulpverlener worden afspraken gemaakt met de cliënt/ouders. Contact buiten de afspraken verloopt via telefoon of email. Eens per half jaar worden de doelen uit het begeleidingsplan en de (on)tevredenheid van de cliënt besproken met cliënt/ouders en eventueel aangepast.

 

Afsluiting/nazorg

Op het moment dat er geen hulpvraag meer is richting Jong!, zal de begeleiding worden afgesloten. In het eindgesprek wordt er voor iedere cliënt bekeken of er behoefte is aan andere begeleiding/nazorg. In de mogelijkheden zal Jong! dan meedenken. De resultaten van de begeleiding zullen tevens worden besproken met cliënt/ouders, middels het evalueren van het begeleidingsplan. Het eindgesprek is belangrijk ter afsluiting en evaluatie van de begeleiding en de randzaken hier omheen. Jong! maakt gebruik van clienttevredenheidsvragenlijst. De cliënttevredenheidsvragenlijst zal tijdens de evaluatiegesprekken en het eindgesprek worden afgenomen. De organisatie wil de resultaten van deze vragenlijsten gebruiken om de zorg te blijven verbeteren en cliënttevredenheid te vergroten.